LSDP Joniškio skyriaus įstatai

2011-11-02

PROJEKTAS

LSDP JONIŠKIO SKYRIAUS  Į S T A T A I

BENDROJI DALIS.

1. LSDP Joniškio skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius gyvenančius Joniškio rajono savivaldyės teritorijoje, siekiančius įgyvendinti laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą, puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą, plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją, įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems, įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes,
skatinti Lietuvos raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę.
2. Skyrių sudaro ne mažiau kaip 15 partijos narių. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gali veikti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.
3. LSDP Joniškio skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
4. LSDP Joniškio skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę ir antspaudą. LSDP Joniškio skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP.

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS PRINCIPAI

5. Pagrindiniai LSDP Joniškio skyriaus uždaviniai:
5.1. Atstovauti LSDP Joniškio skyrių Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir už savivaldybės teritorijos ribų bei užsienio šalyse.
5.2. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
5.3. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukti juos į aktyvią partijos veiklą.
5.4. Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų kampanijose. Didinti LSDP įtaką Joniškio rajono savivaldybės taryboje bei Joniškio rajono gyventojų bendruomenėse.
5.5. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.
5.6. Siekti, kad partijos nariai, rėmėjai, Joniškio rajono gyventojai nuolat būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą.
5.7. Organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas. Joniškio rajono gyventojus aktyviai agituoti dalyvauti šiuose renginiuose, panaudojant žiniasklaidą, kitas informacines priemones.
5.8. Bendradarbiauti su kitų rajone veikiančių partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančiųjų žmonių interesus.
6. Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais:
6.1. Savanoriškumo. Į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva  valia.
6.2. Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus,  neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.
6.3. Demokratiškumo. Sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.
6.4. Atvirumo. LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.
6.5. Atsakomybės. LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuje, taryboje.
6.6. Solidarumo.  Partijos ir jos padalinių  valdymo organų priimtus sprendimus LSDP nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą.

SKYRIAUS PARTIJOS NARIAI, NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

7. LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį.
8. LSDP narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos rinkiminiuose sąrašuose.
9. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijos, o savo noru išstojusiam ar pašalintam iš LSDP ir norinčiam vėl į ją įstoti reikia trijų LSDP narių rekomendacijų.
10. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją narius priima partijos grupės arba skyriaus susirinkimas, skyriaus taryba.
11. Tuo atveju, kai į partijos narius priima partijos grupė, jos nutarimą tvirtina skyriaus taryba.
12. Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus susirinkimo ar tarybos nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.

PARTIJOS NARIŲ TEISĖS

13. LSDP narys turi teisę:
13.1. Dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.
13.2. Siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, statuto, įstatų ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus.
13.3. Atskleisti LSDP skyriaus veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose, tarybos posėdžiuose ir kituose socialdemokratų  forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą.
13.4. Kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP skyriaus organą ar vadovą ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą.
13.5. Nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus skyriaus partijos organus, rinkti ir būti renkamu.  Teisę būti renkamu į vadovaujančius skyriaus organus, delegatu ar atstovu į visų lygių konferencijas, naujai įsteigtos grupės pirmininku, pavaduotoju ar iždininku,  narys įgyja po nepertraukiamų  vienerių narystės LSDP metų.
13.6. Nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę ar veiklą partijoje.
13.7. Išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus tarybai ar grupės pirmininkui raštu. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP , kai jo prašymą ar pareiškimą patvirtina grupės susirinkimas , skyriaus taryba.

PARTIJOS NARIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

14. Partijos narių pareigos:
14.1. Vykdyti LSDP programą, laikytis skyriaus įstatų ir LSDP statuto, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje.
14.2. Skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją.
14.3. Vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo. Nesutikus to padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais negali trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia.
14.4. Būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras.
14.5. Mokėti nario mokestį.
14.6. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos  grupės pirmininkui. Jo teikimu skyriaus taryba (prezidiumas) išbraukia tokį narį iš grupės sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai  nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą.
14.7. Partijos nariai, laikinai išvykę į užsienį gali jungtis prie partijos atstovybės, kuri turi grupės teises. Grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į grupės sąrašą. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų nustatyta tvarka.
15. Už LSDP programos, įstatų ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.
16. Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba savo sprendimu arba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
17. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet galutinį sprendimą  dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu – LSDP prezidiumas.

VALDYMAS

18. Partijos skyriaus veikla vykdoma per skyriaus valdymo organus.
19. Skyriaus valdymo organai:
19.1.Visuotinis narių susirinkimas (konferencija);
19.2. Skyriaus pirmininkas
19.3. Skyriaus partijos taryba
19.4. Partinės grupės
19.5. Finansų komisija
19.6. Etikos ir procedūrų komisija
20. Partijos grupės:
20.1. Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu, atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu  pagrindu.
20.2. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, jos registruojamos skyriaus taryboje.
20.3. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Šis kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo.
20.4. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus, padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
20.5. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas bei atsakingasis sekretorius.
20.6. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai, įstatams ar statutui..
20.7. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai  dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos, teikimu priima LSDP prezidiumas. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

21. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija.
22. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
23. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus.
24. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai.
25. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
26. Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.
27. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:
27.1. Svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.
27.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
27.3. Tvirtina partijos skyriaus rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybių tarybas.
27.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.
27.5. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.
27.6. Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
27.7 Gali suteikti skyriaus Garbės Pirmininko vardą.
28. Partijos skyriaus susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų.
29. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių.
30. Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.
31. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).
32. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti  slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
33. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Etikos ir procedūrų komisija svarsto  nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.
34. Renkant  vienasmenius skyriaus valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs  daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą.
35. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų  nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo.
36. Renkant kolegialius partijos, skyrių grupių valdymo organus, išrinktais laikomi  iš anksto  nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų.  Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo   narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.
37. Visuose renkamuose partijos organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 %.Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovai.
38. Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP skyriaus tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirikimų (konferencijų) pravedimo, suvažiavimo sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai, ar statuto nustatyta tvarka be rinkimų tapę renkamų organų nariais eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.
39. Kai LSDP skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

SKYRIAUS TARYBA

40. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
41. Posėdį šaukia skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus pirmininkui paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai.
42. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
43. Skyriaus taryba:
43.1. Pirmininko teikimu skiria pirmininko pavaduotojus, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.
43.2. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
43.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.
43.4. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
43.5. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
43.6. Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

44. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo.
45. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. 46. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą.
47. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO IR KONTROLĖS TVARKA

48. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per  pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą.
49. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai.
50. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

51. LSDP skyriaus programinius tikslus įgyvendina per remiamus savivaldybių tarybų narius, atitinkamas partijos frakcijas.
52. LSDP nariai, priklausantys partijos frakcijoms savivaldybių taryboje, nuolat derina savo veiklą su LSDP skyriaus taryba, atsižvelgia į rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
53. LSDP narys, išrinktas į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti socialdemokratų partijos frakcijos veikloje,
54. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti LSDP tarybos posėdžiuose ir kalbėti.  LSDP skyriaus partijos nariai –  savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
55. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos, įstatų ir nesilaiko statuto reikalavimų, tai skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos
56. Kiekvienas partijos narys būdamas savivaldybės tarybos nariu pasirenka konkrečią sritį, kurioje gilinasi į reikalo esmę, teikia pasiūlymus, analizuoja, išaiškina trūkumus. Savo pastebėjimais dalijasi su partijos nariais, tarybos nariais, formuoja skyriaus partijois poziciją tuo klausimu, gina savo ir skyriaus poziciją, atlieka viešinimą per rajoninę spaudą, skatina probleminių klausimų sprendimą.

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

57. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
58. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

59. LSDP Joniškio skyriaus turtą sudaro : lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas.
60. Partijos skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
61. Skyriaus lėšos, tarybai pritarus, naudojamas partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.
62. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 procentą savo pajamų, atskaičius mokesčius.
63. Nario mokestis paprastai mokamas kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
64. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 lito mokestį per mėnesį.
65. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas arba skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992