2011 m. savivaldybių tarybų rinkimai

2011-11-02

LSDP JONIŠKIO SKYRIAUS PROGRAMINĖS NUOSTATOS 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMUOSE

Socialdemokratų tikslas – numatyti rajono strateginio vystimosi perspektyvą, sudaryti žmonėms socialiai lygias galimybes kurti saugią ir švarią aplinką, turėti kiekvienam prieinamas švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos paslaugas, galimybę dirbti ir užsidirbti. MUMS SVARBIAUSIA – ŽMOGUS.
Socialdemokratų partijos Joniškio skyriaus nariai, Jūsų išrinkti į savivaldybės tarybą, sieks šių tikslų gerindami paslaugų kokybę ir numatydami rajono infrastruktūros vystymo ir modernizavimo prioritetus. Mes nepaliekame nebaigtų darbų – vykdysime jų tęstinumą.

MŪSŲ PRIORITETAI
Vietos savivaldos srityje:

 • atsižvelgdami į NVO, verslo, gyventojų atstovų pasiūlymus inicijuosime 2014–2020 metų rajono strateginio vystymo plano rengimą;
 • skaidriai ir atsakingai naudosime biudžeto lėšas;
 • remsime bendruomenių iniciatyvas, skatinsime savanorystę ir seniūnijų savarankiškumą;
 • kviesime gyventojus, NVO, verslo organizacijų atstovus dalyvauti rengiant ir priimant aktualius rajono bendruomenei sprendimus;
 • inicijuosime savalaikį projektų įgyvendinimą;
 • nuolat rūpinsimės savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kokybe.

Socialinės ir ekonomikos politikos srityje:

 • užtikrinsime savivaldybės atsakomybę už paramą socialiai remtiniems, beglobiams asmenims, plėsime specialiųjų paslaugų įvairovę; remsime projektus, susijusius su šeimų stiprinimu ir vaikų užimtumu, stiprinsime darbą su rizikos šeimomis, kovosime prieš smurtą šeimose;
 • spręsime socialinio būsto laukiančių žmonių problemas. Inicijuosime 20 butų gyvenamojo namo projektavimą ir statybą Joniškio mieste;
 • kasmet didinsime viešųjų darbų apimtis žmonėms laikinai netekusiems darbo;
 • skatinsime jaunimo dalyvavimą Joniškio rajono bendruomenės savivaldos gyvenime, versle. Remsime jaunimo iniciatyvą įkurti Jaunimo centrą ir plėsti jo veiklą;
 • seniūnijose išplėsime ir gerinsime socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • tęsime daugiabučių namų modernizacijos programą, sieksime per 4 metus renovuoti ne mažiau kaip 22 daugiabučius namus;
 • toliau modernizuosime Joniškio miesto šilumos ūkį, naudojant pigiausias kuro rūšis . Sieksime, kad šilumos kaina rajone neviršytų respublikos šilumos kainų vidurkio;
 • 2011 metų antrame pusmetyje parengsime verslo rėmimo programą pradedantiems savo verslą ir kuriantiems naujas darbo vietas asmenims. Kasmet rėmimo programai skirsime ne mažiau kaip50 tūkst. Lt, aktyvinsime bendradarbiavimą su rajono verslininkais;
 • tęsime pradėtus vandens ir nuotekų projektavimo ir įgyvendinimo darbus Joniškio mieste, Bariūnų gyvenvietės tinklų prijungimą prie miesto magistralinių tinklų, Žagarės miesto vandentvarkos projektų įgyvendinimą, Skaistgirio vandenvietės ir nuotekų valyklos ir tinklų įrengimo darbus. Teiksime paraiškas 2014–2020 m. ES programoms Maldenių, Rudiškių, Kirnaičių, Plikiškių, Kepalių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo darbams;
 • į darbų programą įtrauksime viešųjų erdvių: aikščių, parkų, gatvių, poilsio zonų sutvarkymą ir pritaikymą gyventojų poreikiams. Išasfaltuosime pagrindines žvyruotas Joniškio ir Žagarės miestų gatves. Seniūnijų pagrindinėse gyvenvietėse sutvarkysime po vieną gatvę;
 • optimizuosime miesto gatvių ir gyvenviečių apšvietimą tamsiu paros metu, rekonstruosime ir modernizuosime ne mažiau kaip vieną kilometrą apšvietimo tinklų kiekvienoje seniūnijoje,

Kaimo plėtros srityje:

 • skatinsime ūkininkus ir žemės ūkio bendroves rengti investicinius projektus Europos Sąjungos paramai gauti, remsime smulkiųjų ūkių kooperatyvų steigimąsi, skatinsime kaimo turizmą;
 • kasmet po 50 tūkstančių Lt savivaldybės biudžeto lėšų skirsime gyvenviečių melioracijos darbams;
 • teiksime žemės ūkio ir žemės nuomos mokesčių lengvatas pensininkams, neįgaliesiems, sklypų iki 3 ha savininkams;
 • skatinsime kaimo bendruomenių partnerystę ir vietines iniciatyvas;
 • remsime rajono ūkininkų iniciatyvą pratęsti draudimą parduoti žemę užsieniečiams.

Sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto srityje:

 • išlaikysime optimalų sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros įstaigų tinklą rajone;
 • kasmet tikslinsime švietimo įstaigų tinklo optimizavimo planą, sieksime kokybiško vaikų ugdymo. Mokykla kaimo vietovėje turi gyvuoti tol, kol joje bus reikiamas mokinių skaičius;
 • tęsime rajono mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų renovacijas: baigsime M. Slančiausko, Žagarės gimnazijų, „Ąžuoliuko“, „Vyturėlio“ darželių, Rudiškių, Gataučių pagrindinių mokyklų renovaciją., renovuosime Skaistgirio ir Žagarės darželius;
 • renovuosime ir pritaikysime Kriukų, Kalvių, Bariūnų mokyklų pastatus universaliems daugiafunkciniams centrams steigti;
 • rekonstruosime ir atnaujinsime sporto bazes, modernizuosime ir renovuosime „Aušros“ gimnazijos, „Sidabros“ poilsio zonos, Žagarės miesto stadionus;
 • rengsime ir įgyvendinsime Gataučių, Kirnaičių kultūros įstaigų renovacijos projektus, tęsime Joniškio ir Žagarės kultūros centrų renovaciją;
 • baigsime įgyvendinti Raudonosios ir Baltosios sinagogų rekonstrukciją;
 • remsime verslininkų iniciatyvą steigti ir statyti laisvalaikio ir sporto centrą;
 • inicijuosime Joniškio miesto nevyriausybinių organizacijų centro įkūrimą;
 • remsime iniciatyvas kuriant Joniškio rajono trečiojo amžiaus universitetą.

Jeigu Jums priimtinos mūsų programinės nuostatos ir Jūs norėtumėte dalyvauti jas įgyvendinant, 2011 m. vasario 27 d. ateikite į Joniškio savivaldybės tarybos rinkimus ir balsuokite už Lietuvos socialdemokratų partijos Joniškio skyriaus kandidatų sąrašą.

Rekvizitai

Joniškio rajono skyrius
Medžiotojų g. 2, II aukštas,
LT-84124, Joniškis
lsdp@ljoniskis.lt
Tel. 8 679 22992